top of page

Nagelstraat 15, 3640 Kinrooi

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE INFORMATIE

 

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW” (Nagelstraat 15, 3640  Kinrooi) en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW” , hierna de gebruiker genoemd. Eveneens de digitale applicaties van Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW” de domeinnaam www.dongskamp.com, die deel uitmaken Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW” (BE 0627.976.812), hierna genoemd ‘de Website’.

Bij het bevestigen van de verkoop van inschrijvingsbewijzen verklaart de gebruiker van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW”. Het gebruik van het materiaal, de programma's, de interface en van de website(s) van Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW” en de inhoud ervan impliceert automatisch dat deze algemene voorwaarden worden aanvaard.

De verkoop van inschrijvingsbewijzen voor wedstrijden georganiseerd door Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW” worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier via www.dongskamp.com. Zij worden geldig na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW” indien de deelnameplaatsen niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn van 24u. Deze termijn zal strikt toegepast worden bij een naderende uitverkoop van een wedstrijd of van de gekozen proef. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de gebruiker.

TOEGANG TOT DE WEBSITE

 

Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW” en www.dongskamp.com zullen zich inspannen om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. 
Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden. 


De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de Website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft. 
 

INTELLECTUELE RECHTEN

 

De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW” en www.dongskamp.com, of zijn eventuele leveranciers of partners. 
Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze Website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW”.

Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging. 

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 

De onderdelen van Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW” en www.dongskamp.com streven naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kunnen nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie op de digitale applicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kunnen hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.

Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW” en www.dongskamp.com zijn niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving t.a.v. gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW” en www.dongskamp.com zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, etc...
De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto's berust respectievelijk bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de maker van de foto.

SCHADE

 

Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW” en www.dongskamp.com zijn in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker tijdens diens toegang tot de digitale applicatie. In het bijzonder zijn we niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via onze digitale applicaties.

VERKOOP INSCHRIJVINGSBEWIJZEN

 

De verkoop van inschrijvingsbewijzen op Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW” en www.dongskamp.com via deze applicatie gebeurt via MultiSafepay, en is dus ook onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden van MultiSafepay. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd via de volgende betaalmiddelen (ter informatie opgegeven lijst) ofwel via overschrijving, ofwel via VISA of Mastercard, debetkaart, elektronische portefeuille enz... 

Een inschrijvingsbewijs laat toe een gebruiker te laten deelnemen aan een gekozen proef van een wedstrijd gepubliceerd op www.dongskamp.com.

Het inschrijvingsbewijs bepaalt dat de gebruiker mag deelnemen aan de proef op de gekregen startnummer op de wedstrijd in Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW”.

DE ORGANISATOR

 

Om de verkoop van inschrijvingsbewijzen via www.dongskamp.com aan te bieden stelt www.dongskamp.com een aantal voorwaarden aan de organisatoren:

 • De organisator moet overgaan tot terugbetaling van de inschrijvingsbewijzen bij annulatie van het evenement

 • De organisator moet overgaan tot terugbetaling van inschrijvingsbewijzen als de proef werd geannuleerd of verplaatst en de gebruiker geen alternatief heeft.

 • Bij het weigering van de inschrijving door de organisator wordt het inschrijvingsbewijs nietig verklaard en moet de organisator overgaan tot terugbetaling.

 • De organisator moet ten minste 1x toestaan dat de gebruiker wordt opgenomen in de klassering van de proef of het klassement waarvoor de proef bestemd is.
  En op toezien dat eventuele prijzen op eerlijke wijze aan de gerechtmatigden worden uitgedeeld.

 

Daarboven heeft de organisator enkele rechten t.o.v. de gebruiker:

 • Hij mag de startnummer wijzigen, zonder daarbij de gebruiker in de onmogelijkheid te brengen om op sportieve wijze deel te nemen aan het evenement.

 • Hij mag een inschrijving weigeren mits grondige motivatie en aan de hand van criteria die door de gebruiker op voorhand bekend zijn. (zoals, maar niet beperkend tot: leeftijd, type paard, aantal deelnames,...)

 

DE GEBRUIKER

 

Wanneer de gebruiker een inschrijvingsbewijs koopt via www.dongskamp.com gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden.


De gebruiker heeft het recht:

 • De inschrijving te annuleren, met als gevolg het nietig verklaren van het inschrijvingsbewijs en het recht op terugbetaling en dit tot het publiceren van de eerste startlijst.

 • Het recht op wijzigen van de overeenkomst, meer bepaald het wijzigen van de naam van de ruiter/amazone en/of het paard, mits deze al geregistreerd waren voor de aankoop van het bewijs.

 

Daarenboven moet de gebruiker zich wel akkoord stellen met de volgende voorwaarden:

 • De gebruiker verklaart in eer en geweten de juiste informatie, nodig voor de organisator, mee te geven via www.dongskamp.com.

 • Wijzigingen mee te delen, via www.dongskamp.com, of rechtstreeks aan de organisator en dit ten laatste 48 uur voor de start van het evenement.

 • Annulaties mee te delen, via www.dongskamp.com, of rechtstreeks aan de organisator en dit ten laatste 5 dagen voor de start van het evenement.

 • De gebruiker heeft tenminste 1x het recht om opgenomen te worden in de klassering van het evenement of proef van de organisator.

 

Het niet naleven van deze voorwaarden heeft als gevolg het verlies van rechten voor de gebruiker op enige vorm van terugbetaling.

Kosten tengevolge van transacties kunnen evenwel niet vergoed worden. Deze worden aan de gebruiker vermeld als administratiekosten.
Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW” stelt zich verantwoordelijk voor het naleven van deze voorwaarden. En zal zelf de terugbetaling voorzien wanneer de gebruiker hierop recht heeft.


Contact gegevens Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW”

 

Paardenvereniging “Dongs Kamp VZW”
Nagelstraat 15
3640 Kinrooi

Ondernemingsnr.: 0627.976.812

BTW: BE0627.976.812


E-mail: dongskamp@gmail.com

Tel.:

 • Tim de Morée (voorzitter) - +32 495 50 24 43

 • Jan Van Eijgen (secretaris) - +32 499 18 37 33

bottom of page